Lov for Grane idrettslag

 

§ 1 Formål.
 
Laget er selv eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
 
Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former - organisert av Norges Idrettsforbund.
 
 
§ 2   Organisatorisk tilknytning.
Grane idrettslag hører hjemme i Grane kommune, og er representert i Grane idrettsråd.
Grane idrettslag er medlem av Norges idrettsforbund gjennom Nordland - idrettskrets.
Laget er medlem i de særforbund som årsmøtet bestemmer, i årsmøteperioden delegeres dette til styret.
 
 
 
§ 3   Medlemmer.
 
Ethvert medlem i Grane il, plikter å overholde lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser.
 
Ingen kan tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.
 
Medlemsskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. Se forøvrig § 5.
 
 
§ 4 Stemmerett og valgbarhet.
 
For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst en måned, og ikke skylde laget kontingent.
 
Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.
 
 
§ 5 Kontingent
 
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
 
Det er en forutsetning at kontingent er betalt før medlemsskap inntrer. Medlemmer som har deltatt i lagets aktiviteter siste år og unnlatt kontingentbetaling, pålegges å betale kontigent for perioden før stemmerett på årsmøte inntrer.
 
Foreldre som ikke har selvstendig medlemsskap pålegges å sørge for at egne barns kontingent er betalt når disse deltar i lagets aktiviteter. Barn som møter opp for å delta i kommende års aktiviteter, vil ikke ha anledning til dette før forrige års og det nye års kontigent er betalt.
For barn under 15 år dekker medlemskontingenten forsikring i forbindelse med aktiviteter i Grane il. Barn som ikke har gyldig medlemsskap innen 15. mai samme år, utestenges fra videre aktiviteter til medlemsskap er betalt.
 
 
§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
 
Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.
Årsmøte fastsetter godtgjørelse til lagets tillitsvalgte. Styret godkjenner trenergodtgjørelse , etter forslag fra styrene i undergruppene.
Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.
 
 
§ 7 Habilitet
 
For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs habilitetsregler jfr. NIF`s lov § 2 - 7 .
 
 
§ 8 Straffesaker
 
For alle straffesaker gjelder NIF`s lov kapittel 11.
 
 
§ 9 Årsmøte
 
Grane idrettslags høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i januar måned.
§ 9. pkt. 1
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 3 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.
§ 9. pkt. 2
Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet, årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.
§ 9. pkt. 3
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke gis på fullmakt.
§ 9 pkt. 4
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten senest 2 uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan tas både i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste og senere.
 
 
 
§ 10 Ledelse av årsmøtet.
 
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Grane idrettslag.
 
 
§ 11 Stemmegivning på årsmøtet.
 
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
§11 pkt. 1
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt.
§11 pkt. 2
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 11 pkt. 3
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
 
 
§ 12 Årsmøtets oppgaver
                                      Konstituere seg.
                                      Godkjenne representanter og telle opp stemmeberettigede.
                                      Velge dirigent og sekretær.
                                      Behandle lagets årsmelding.
                                      Tillitsvalgtes godtgjørelse.
                                      Behandle lagets regnskap i revidert stand.
                                      Fastsette kontingent
                                       Vedta lagets budsjett.
                                      behandle innkomne forslag.                             
                                      bestemme lagets organisasjon.
                                      velge leder og nestleder.
                                      velge styremedlemmer og varamedlemmer.
                                      velge revisorer med stedfortredere.
                                      velge representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet.
 
 
§ 13 Ekstraordinært årsmøte
 
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det.
 
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.
 
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i sakene som er kunngjort i innkallingen.
 
 
§ 14 Styret
Styrets sammensetning skal alltid være i henhold til det årsmøtet bestemmer.
Grane idrettslag ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
 
Styret skal ;
 
 
 
1. Iverksette årsmøtets og overordnet idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/ utvalg/ personer for spesielle oppgaver og utarbeide instrukser og bestemmelser.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldene instrukser                og bestemmelser.
4. Representere laget utad.
 
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
 
Styret er vedtaksført når et flertall av arbeidsutvalgets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.
 
 
 
§ 15 Grupper og avdelinger
 
Laget kan organiseres med avdelinger og/ eller grupper. Disse ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.
 
For gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.
  
 
§ 16 Lovendring
 
Endringer i denne lov kan bare foretas på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
 
Lovendringer må godkjennes av idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.
 
§ 17 kan ikke endres.
 
 
§ 17 Oppløsning.
 
Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måner senere.
For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
 
Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelse om lovendring, jfr § 15.
 
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget, tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsen.
 
Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.